Konec glasovanja | Argeta
Rezultati bodo znani 6.3.2019

Rezultati

21694 glasov za Argeto po kranjsko
33025 glasov za Argeto s šparglji
+ 1
+
Product
Rezultati bodo znani 6.3.2019

Klasični kokošji Argeti smo primešali sušene šparglje in mešanico začimb ter ustvarili okus, ki bo navdušil vse.

Pravila in pogoji sodelovanja
v nagradni igri »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS« (v nadaljevanju: »Pravila«)


SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS» (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je Droga Kolinska d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Tehnično podporo zagotavlja Agencija Luna TBWA d. o. o., Koprska 106a, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS«. V njej lahko sodelujejo osebe, ki so na dan žrebanja nagrajencev polnoletne (starejše od 18 let) in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 1. 2. 2019 od 10:00 do vključno 1. 3. 2019 do 10:00.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno z oddajo odgovora na spletnem mestu https://izberi.argeta.com  «, kjer mora za vstop v nagradno igro sodelujoči:

 • izmed dveh okusov izbrati njemu ljubši okus tako, da povleče izbrani okus v Argeta dozico na sredini zaslona,
 • podati svoje osebne podatke: ime, priimek in e-mail naslov,
 • soglašati s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • v nagradno igro sodelujoči vstopi s klikom na gumb: »Sodeluj«.

Vsi sodelujoči, ki so izpolnili vse pogoje te nagradne igre in postopali v skladu z zgoraj navedenimi koraki, bodo uvrščeni na seznam za elektronsko žrebanje nagrad.

Sodelujoči se s svojimi osebnimi podatki lahko v nagradno igro vključi večkrat, vendar je upravičen do prejetja samo ene nagrade.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad sestoji iz:

 • 1 x celoletna zaloga Argeta paštet (365 paštet) v skupni vrednosti 438€ z DDV.
 • 3 x polletna zaloga Argeta paštet (183 paštet) v skupni vrednosti 219,60€ z DDV.
 • 3 x mesečna zaloga Argeta paštet (31 paštet) v skupni vrednosti 37,20€ z DDV.

1x celoletna zaloga Argeta pomeni, da nagrajenec  prejme za vsak dan v letu 1 pašteto, torej 365 paštet. Polletna zaloga Argeta paštet pomeni, da prejemnik te nagrade prejme  183 paštet, ki številčno ustrezajo polletnemu obdobju.  Razume se, da za vsak dan prejme eno pašteto. Prejemnik mesečne zaloge paštet prejme 31 paštet, pri čemer se razume, da je za vsak dan v mesecu predvidena 1 pašteta. Organizator si pridržuje pravico, da sam določi okuse Arget, ki jih bodo kot nagrado prejeli posamezni zmagovalec. Organizator bo med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo vse pogoje in pravila te nagradne igre, po metodi naključnega žreba izbral 7 nagrajencev. V kolikor je sodelujoči izpolnil le prvi pogoj, torej bo izmed dveh  izbral njemu ljubši okus ne sodeluje v tej nagradni igri, bo pa njegov glas upoštevan.

Skupno število nagrajencev je lahko maksimalno sedem (7). V primeru, da nagrajenec ne želi ali ne more sprejeti nagrade ali ni izpolnil drugih pogojev nagradne igre, se nagrada lahko podeli nadomestnemu nagrajencu. Dodatno se izbere 14 (štirinajst) nadomestnih nagrajencev.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajencev  na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajencev).).

ŽREBANJE NAGRAJENCEV  NAGRADNE IGRE

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo opravila 3-članska komisija po načelu naključnega žreba.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo dne 4. 3. 2019 ob 12 uri, na lokaciji Agencije izmed vseh, ki so v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni igri.

Pri žrebanju bo prisotna 3- članska žirija, ki jo sestavljajo: 2 predstavnika Organizatorja ter 1 predstavnik Agencije. Po žrebanju nagrajencev  bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja. Žrebanje nagrajencev je zaključeno, ko na osnovi žreba komisija izbere sedem (7) nagrajencev  ter izžreba nadomestnih štirinajst (14 )izžrebancev za primere ki so navedeni v nadaljevanju. Nagrajenci  bodo objavljeni na spletnem mestu izberi.argeta.com ter časovnici FB Argeta Slovenija najkasneje do 6. 3. 2019 do 24:00 in sicer z imenom ter priimkom.

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. V kolikor so nagrajenci  navedli nepopolne podatke / nepravilne podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in / ali so kršili te pogoje in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu. V primeru, da se nagrada ne more podeliti štirinajstim (14) nadomestnim izžrebancem, se nagrada ne podeli.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV  IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen preko elektronske pošte na e-poštni naslov, ki ga je nagrajenec  oddal ob sodelovanju in sicer v roku pet (5) dni od žreba. Če se nagrajenec  v roku sedem (7) dni ne odzove na prejeto e-pošto, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec  je dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno, bo nagrajenec  pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (telefonsko številko ipd…).

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na Facebook časovnici Argeta Slovenija (https://www.facebook.com/argeta.slo) in na spletni strani izberi.argeta.com.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • Nagrajenec  ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
 • se nagrajenec  v 7 dneh od prejetja obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga obveščamo o prevzemu nagrade,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
 • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
 • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma ga prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico Organizatorja, da se materiali z udeleženčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da Organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri uporabi za potrebe te nagradne igre in sicer do preklica. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na info@argeta.com. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa Agenciji oziroma drugemu pogodbenemu obdelovalcu znotraj in/ali izven EU. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, do preklica uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem organizatorja in njegovih povezanih družb (akcije, novosti, recepti in splošna obvestila o Argeti) na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko izvede v okviru poslane e-novice, kjer klikne na povezavo »odjava«. Preklic lahko posreduje tudi na sedež organizatorja (Droga Kolinska, Živilska industrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na e-poštni naslov: info@argeta.com.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni stran izberi.argeta.com ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na izberi.argeta.com.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 28. 12. 2018

Organizator nagradne igre:

Droga Kolinska, Živilska industrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Razkrivamo zmagovalce nagradne igre “Osvoji Argeto za celo leto”:

Letno zalogo paštete Argeta prejme:
Matic Colnarič!

Polletno zalogo paštete Argeta prejmejo:
Tjaša Prah,
Marija Krebs,
Miran Šinigoj.

Mesečno zalogo paštete Argeta prejmejo:
Tatjana Majerle,
Edita Zorko,
Matjaž Kruljac.

Čestitke zmagovalcem! Želimo vam obilo okusnih trenutkov!

Pravila in pogoji sodelovanja
v nagradni igri »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS« (v nadaljevanju: »Pravila«)


SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS» (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je Droga Kolinska d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Tehnično podporo zagotavlja Agencija Luna TBWA d. o. o., Koprska 106a, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »ARGETA IZBERI SVOJ OKUS«. V njej lahko sodelujejo osebe, ki so na dan žrebanja nagrajencev polnoletne (starejše od 18 let) in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 1. 2. 2019 od 10:00 do vključno 1. 3. 2019 do 10:00.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno z oddajo odgovora na spletnem mestu https://izberi.argeta.com  «, kjer mora za vstop v nagradno igro sodelujoči:

 • izmed dveh okusov izbrati njemu ljubši okus tako, da povleče izbrani okus v Argeta dozico na sredini zaslona,
 • podati svoje osebne podatke: ime, priimek in e-mail naslov,
 • soglašati s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • v nagradno igro sodelujoči vstopi s klikom na gumb: »Sodeluj«.

Vsi sodelujoči, ki so izpolnili vse pogoje te nagradne igre in postopali v skladu z zgoraj navedenimi koraki, bodo uvrščeni na seznam za elektronsko žrebanje nagrad.

Sodelujoči se s svojimi osebnimi podatki lahko v nagradno igro vključi večkrat, vendar je upravičen do prejetja samo ene nagrade.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad sestoji iz:

 • 1 x celoletna zaloga Argeta paštet (365 paštet) v skupni vrednosti 438€ z DDV.
 • 3 x polletna zaloga Argeta paštet (183 paštet) v skupni vrednosti 219,60€ z DDV.
 • 3 x mesečna zaloga Argeta paštet (31 paštet) v skupni vrednosti 37,20€ z DDV.

1x celoletna zaloga Argeta pomeni, da nagrajenec  prejme za vsak dan v letu 1 pašteto, torej 365 paštet. Polletna zaloga Argeta paštet pomeni, da prejemnik te nagrade prejme  183 paštet, ki številčno ustrezajo polletnemu obdobju.  Razume se, da za vsak dan prejme eno pašteto. Prejemnik mesečne zaloge paštet prejme 31 paštet, pri čemer se razume, da je za vsak dan v mesecu predvidena 1 pašteta. Organizator si pridržuje pravico, da sam določi okuse Arget, ki jih bodo kot nagrado prejeli posamezni zmagovalec. Organizator bo med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo vse pogoje in pravila te nagradne igre, po metodi naključnega žreba izbral 7 nagrajencev. V kolikor je sodelujoči izpolnil le prvi pogoj, torej bo izmed dveh  izbral njemu ljubši okus ne sodeluje v tej nagradni igri, bo pa njegov glas upoštevan.

Skupno število nagrajencev je lahko maksimalno sedem (7). V primeru, da nagrajenec ne želi ali ne more sprejeti nagrade ali ni izpolnil drugih pogojev nagradne igre, se nagrada lahko podeli nadomestnemu nagrajencu. Dodatno se izbere 14 (štirinajst) nadomestnih nagrajencev.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajencev  na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajencev).).

ŽREBANJE NAGRAJENCEV  NAGRADNE IGRE

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo opravila 3-članska komisija po načelu naključnega žreba.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo dne 4. 3. 2019 ob 12 uri, na lokaciji Agencije izmed vseh, ki so v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni igri.

Pri žrebanju bo prisotna 3- članska žirija, ki jo sestavljajo: 2 predstavnika Organizatorja ter 1 predstavnik Agencije. Po žrebanju nagrajencev  bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja. Žrebanje nagrajencev je zaključeno, ko na osnovi žreba komisija izbere sedem (7) nagrajencev  ter izžreba nadomestnih štirinajst (14 )izžrebancev za primere ki so navedeni v nadaljevanju. Nagrajenci  bodo objavljeni na spletnem mestu izberi.argeta.com ter časovnici FB Argeta Slovenija najkasneje do 6. 3. 2019 do 24:00 in sicer z imenom ter priimkom.

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. V kolikor so nagrajenci  navedli nepopolne podatke / nepravilne podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in / ali so kršili te pogoje in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu. V primeru, da se nagrada ne more podeliti štirinajstim (14) nadomestnim izžrebancem, se nagrada ne podeli.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV  IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen preko elektronske pošte na e-poštni naslov, ki ga je nagrajenec  oddal ob sodelovanju in sicer v roku pet (5) dni od žreba. Če se nagrajenec  v roku sedem (7) dni ne odzove na prejeto e-pošto, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec  je dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno, bo nagrajenec  pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (telefonsko številko ipd…).

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na Facebook časovnici Argeta Slovenija (https://www.facebook.com/argeta.slo) in na spletni strani izberi.argeta.com.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • Nagrajenec  ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
 • se nagrajenec  v 7 dneh od prejetja obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga obveščamo o prevzemu nagrade,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
 • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
 • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma ga prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico Organizatorja, da se materiali z udeleženčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da Organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri uporabi za potrebe te nagradne igre in sicer do preklica. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na info@argeta.com. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa Agenciji oziroma drugemu pogodbenemu obdelovalcu znotraj in/ali izven EU. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, do preklica uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem organizatorja in njegovih povezanih družb (akcije, novosti, recepti in splošna obvestila o Argeti) na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko izvede v okviru poslane e-novice, kjer klikne na povezavo »odjava«. Preklic lahko posreduje tudi na sedež organizatorja (Droga Kolinska, Živilska industrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na e-poštni naslov: info@argeta.com.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni stran izberi.argeta.com ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na izberi.argeta.com.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 28. 12. 2018

Organizator nagradne igre:

Droga Kolinska, Živilska industrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Razkrivamo zmagovalce nagradne igre “Osvoji Argeto za celo leto”:

Letno zalogo paštete Argeta prejme:
Matic Colnarič!

Polletno zalogo paštete Argeta prejmejo:
Tjaša Prah,
Marija Krebs,
Miran Šinigoj.

Mesečno zalogo paštete Argeta prejmejo:
Tatjana Majerle,
Edita Zorko,
Matjaž Kruljac.

Čestitke zmagovalcem! Želimo vam obilo okusnih trenutkov!